ೋ҈ೋ… ĞħДŔδ ɢhдTϊ …ೋ҈ೋ


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازآدرس بعــدی مــا در صــورت " فـــ .یـــ .لــــ .تــــ .ر " شـدن


www.taraneshm2.blogfa.com
چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱| 22:51 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |
رفیقــــــم گفت : اونجـــارو نگــــــــــــا !!!!!!!گفتــــــم : داش خودت میدونــــــی که به فلانــــــی قول دادم


چش چــــــرونی نکنــــــم !!!گفتــــــــ : عشقتــــــ با ایــــــن پسره اینجــــــا چیکار میکــــــنه؟؟؟!!!!
حیفــــــه احساساتــــــه صادقانــــــه ی مــــــن....وای بــــــــــــر مــــــــــــن...


 مـَـــــرا بــآ خیالتـــــ تَنهــــا نـَگــذارخیـــــالتـــــ اصــلا بـﮧ تـــــو نرفـتـﮧ اَســـتــ  مهــــــربـــان نیستـــــــ ... !
  آزارم میـــــدهــــــــــد
"دلمـــ خودتـــ را میخواهـــــَد "...هــــــــــﮯ  لعنتـــــﮯ"خودتـــــ دلـــــ دادی"
لطفـــــا بیـا جوابــ ایــن دلتنگیــــــا رو هم بـده بـے زحمتـــــ ...

شایـــــد آرام تــر می شـــــدم....
فقــط و فقـــط
اگـــــر می فهمیـــــدی ،
حرفهـــــایـــــم به همین راحتــــی که می خوانـــــی
نوشتـــــه نشـــــده انـــــد !
دلم یـک تصادف جـدی می خواهـد!

 پــــــــــر سرو صــــــــــدا... 

آمبـــــــــولانـــس هــــــا 

سراسیمــــــــــه شونــــــــــد و... 

کــــــــــار از کــــــــــار بگــــــــــذرد !

اِلتِمــــــــاس مــــــــالِ دیـــــــــــروز بـــــــــود...


 

مـــــــــالِ وَقتــــــــــــی بــــــود کـــــــه ســـــــاده بودم
اِمـــــــروز میـــــــــخوای بــــــری؟؟؟ 

هیــــــــــــــــس!!! 

 " فَقَطــ  خُــــــداحـــــــــــافِظـــ ... "
بـــــــــرای خـــــــودم مــــــــردی شــــــــــده ام . . .
ایــــــن روزها درسکــــــــوت سرسختـــــــ . . .
بــــــــی صــــــــدا گریــــــــه میکنــــــــم . . .
ولــــــــــی !!!
دنیــــــــــا مواظبــــــــــم بــــــــــاش . . .
" قلبــــــــــم هنــــــــــوز زنانــــــــــه میزنــــــــــد "


سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱| 17:15 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


 

  آهــــای تــــویـــی کــــــه جـــــاى مــنــــو گرفتــــــی!!!یــــادت باشــــه :خیلـــی کاکائــو دوست داره...هـــی بهش نگــو این کــارو کن ؛اون کــارو کن, عصبــی میشــه....خستـــه کـــه بـــاشه بهتـــره تنهـــاش بــــزارى...اون همــه چیــــزِ مـن بـــود ؛حــــق نــــدارى اذیتـش کــنـــــی ...!!!
حـــوا یک سیبـــ تــــورا بــــه فرش رسانــــد


و
یکــــ سیبـــ نیوتــــن را به عــــرش..مــــن کـــه دوسیبــــ میکشـــم، کجــــای قصــــه ام...!!!

حســـــ خوبیــــهــ ...
بــــه خودت میـــای میبینـــی ،
بـــه کســی کــه رهـــات کــرده و بـدجــور بهت ظـلـم کــرده ...
دیگـــه نـــه نیــــازی داری..نــــه احســـــــاســـــی .....

گــاهـی وقتـش نمیـــرسد!!گـــاهی از صبـــر خستـــه مـی شــوی!!گـــاه منتظـــری کـــه بیـــایــد!!گـــاهــی دلت برای قــدیمهـــا تنگـــ میشـــود!!گــــاهی رابطـــه هـــا شکـل عــوض میکننـــد!!یـــا در گذشتـــه!!یـــا در آینـــده!!چــــه فرقـــی میکنـــد؟!!!بیچــــاره حالمــان کــه مــدام خــراب دیـــروز و فـــردا میشـــود...
دنبــــال واژه نبـــاش ؛
کلمـــات فریبمـــان می دهنـــــد !
وقتـــی اولیـــن حــرف الفبــــا کـــلاه ســـرش مـــی رود ،
فـــاتحـــه ی بقیــــه حــروف را بــایــــد خـوانـد...ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼﺁﺳﻤـــﺎﻥ ﻫـــﻢ ﺑﺒــــﺎﺭﻧﺪ،
ﮔﻠﻬـــﺎﯼ ﻗــﺎﻟـﯽ ﺟـﻮﺍﻧــﻪ ﻧﻤـﯽ ﺯﻧﻨــــﺪ!!!
ﺍﯾـــﻦ ﻗـﺎﻧــﻮﻥ ﺯﯾـــﺮ ﭘـــﺎ ﻣﺎﻧـــﺪﻥ ﺍﺳتـــــ

کمـــی از غصـــه هـــایم یاد بگیـــــر

کــــه وقتـــی بـــودی بـــا فکـــر رفتنتــــــ
 و
وقتـــی رفتـــی بـــا فکــر بــر نگشتنتـــ همــراه مـن مانــــد!!
پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱| 21:16 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


ســلام خوشگـلای مـــن

بعـد یـــه مـدت تقریبـــا طولانـــی کـــار جمع آوری پست هـــا تمـــوم شــد

خدایـــی خیلـــی براشـــون زحمت کشیـــدم(6ساعت) پس تا آخــر بخونیـــد همـــه رو

و جــــا داره واقعــــا از همتــــون بخــاطـر متنـــای زیبــــا و پرمحتـواتـون تشکـــر کنـــم

حـالا نـاگفتـــه نمـانـد بعضیــا کـه خیلـی دیـر گرفتـن جـریــان رو

بعضیــا هـم کــه اصلا انگــار نگرفتـن

بعضیــا هـم کــه نوشتــه بــودن:"خیلـی زیبـــا بـــود عالــی بـــود!"

مـن نفهمیــدم دقیقــا چـی زیبـا و عالـی بـــود؟

و

و

و

تـــازه متـوجه شـدم کـه از 70.75 تـا کسایـی کـه لینکـن فقـط تقریبـا 30 نفـرن کـه میـان و نظـر

میـزارن

بقیـه هـم بـه قـول یکـی از دوستــام نقش هویــج رو بـازی میکنـن...


کـه تـا چند وقت دیگـه حذف میشـن...


ممنــون از استقبـــــال گرمتــــــون...بــا تـــو هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم...


 بــا تـــویـــی کــه ذل زدی تو مـــانیتـــور

دنبــــال چـــی میگـــردی؟


بـــــــــــی خیــــــــــــال...


از فکـــر بیــــا بیـــــرون...


لـــبخنــــد بـــــزن...


نـــاراحتــــ نبــــاش بخنــــد...


جییییـــــــــــغ بــــزن...


بــــرو لبــــ پنجــــره داد بــــزن...


تــــو خودتــــــــــ نـــریــــز...


هــــر کــــی بهتــــ بـــد کـــرد مطمئــــن بـــــاش !


زمیـــن گـــــرده...


هــــر کـــی دوستــــ نـــداشتــــ لیـــاقتــــ نــــداشتـــــه!


الکــــی حـــرص نخــــــور...


تـــــو خوبــــ بــــاش میــــون ایـــن همـــه بــــدی...


تـــــو...


مــــن...


هممــــــون...


شایــــد همیـــن فــــردا...


شــــــایــــــد..!


نبـــاشیــــــــــم...


نباشم...


پـــس بخنـــــــد!الهــــــ❤ــــــامایــن بار کـــهـ دیدمتـــ

جلــــوی بــــاران را نگیــــــر


اشکهـــــای مـــن غصــــه نیستـــــ
فقـــــط....


چشمهــــای مــن خجــــالتیستــــــ.


چشمانـــــم بــــه وقتـــــ دیدنتــــ عــــرق میکننــــد...


ســــوگنــــد

از تـلـخـ ـی دنـیـا بـایـد پـنـاهـ بـرد بـهـ بـازـی هـاـی شـیـریـنـ!


درسـتـهـ بـازـی هـا دائـمـ ـی نـیـسـتـنــــــ ،


 هـر بـازـی شـروعـ ـی دارهـ پـایـانـ ـی دارهـ!


ولـ ـی هـمـونـ چــنـد سـاعـتـ ـی کـهـ بـازـی مـیـکـنـ ـی تـلـخـ ـی دنـیـا یـادتـ مـیـرهـ!


مـخـصـوصـا اگـهـ بـازیـگـر خـوبـ ـی بـاشـ ـی!


کـهـ بـتـونـ ـی بـرنـدهـ ـی بـازـی بـشـ ـی!

دریـــا


ما بـہ دنیـــــا آمدیـــــــم امــــــــا دنیــــا بہ مـــــا نیـــــــامــد ...
حسیــــن


همـــــــــه ی مـــــــــا


فقـــــط حســـرت بــی پــایــان
 یــــکــــ


اتفــــاق ســـاده ایـــم


کــــه جهــــان را بـــی جهــــــتـــــ ،


یــــکـــ جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … !

امیــــر تهـــرانـــی


ای کـــاشـــ ، ای کـــاشـــی وجــــود نـــداشتـــــ ...


(ازخودم نوشتم ببخشید)
صبــــا


کــــاش همیشـــهـ درکـــودکــی مـــی مـــانــدیــــم
تـــا بـــهـ جــــای دلمــــان ســـرزانــــوهــــایمـــــان زخــــــم میشــــد
زهـــــرا


شيشـــــهـ اي ميشكنـــــد ،


يكـــــ نفـــر ميپــــرسد كــــه چــــرا شيــــشهـ شكستـــــ ؟


 ديگــــري ميگويـــــد،شايـــد ايـــن رفــــع بلاستـــــ


دلــــ مــن سختــــ شكستـــــ،


هيچكــســــ هيچــــ نگفتـــــــ،


غصــــه ام را نشنيــــــد ،


از خــــودم ميپرســـــم


 ارزش قلبــــ مــــن از شيشـــهــ ي يكــــ پنجــــره هــــم كمتــــر بـــــود ؟

دخترکــــ تنهـــا

كـــاش تـــو چـــایـــی بـــودی و مــــن قنــد ،

مـــن خودمــــو فداتــــ مـــی کــــردم تــــا تــــو تلخـــی زنـــدگــــــی رو احساس نکنــــی!


بهـــــــزاد


شـآیــــנ روزﮮ נر گُــבֿر ِ زَمـــآלּ بـﮧ یـڪــנیگـر بـرسیــم ...آלּ روز مَـלּ اِشتبــــآه ِ گُـבֿشتـﮧ رآ تکـرآر نَـפֿـوآهـم کَـرב!تُـو رآ اَز נستـــ میـבهَـم ...اَمّـآ غُـرورم رآ نَـi
...

  نــــــבا 


آنجــــا کــــه عشــــق فرمــــان میــــدهــــد    محــــال ســر تسلیــــم فـــرود میـــــاورد

مصطفـــی


دلهـــای پـــاکـــ هــرگــــز خـــطا نمـــی کننـــد فقــــط سـادگــــی مـــی کننـــد،و امــــروز ســادگـــی پاکــــ تریـــن خطــــای دنیــــاستــــــ!

  فـــــریــده


مـــن رقصـــ دختـــــران هنـــدی را بیشتــــر از عبـــادتـــ پــــدر و مـــادرم دوستــــ دارم....

 چـــون آنهـــا از روی عشـــق و عــلاقـــهـ مـــی رقصنــــد

 ولـــــــــی


 پدر و مــــادرم از روی عـــادتــــ و بـــی عـــلاقـــهـ ...


(دکتر علی شریعتی)
مسافر

مــن زانـــو هایـــم را در آغـــوش کشیـــده بـــودم...


وقتـــی تــــو بــــرای آغــــوش دیــگری


زانـــــو زده بــــودی...
مسعود    
 

روزی کـــه تـــو آمــدی بــهـ دنیـــا عریـــان


جمعـــی بـــهـ تـــو خنــــدان و تـــو بـــودی گریـــــان

کــــاری بکــن ای دوستــــ کـــه وقتــــ مـــردن


جمعــــی بـــه تـــو گریـــان و تـــو باشـــی خنــــدان!
امیــــــــر

دوستــــ داشتـــن


بــــه تعــداد دفعـــاتــــ گفتـــن نیستــــ،


حســـی استـــ کـــه بایـــد بـــی کـــلام هــــم لـــمس شـــود...
عادله


وقتـــی شکستــــ میخـــورم داد میزنـــم کـــهـ چــــرااا؟؟؟


وقتـــی پیـــروز میشـــوم بـــا آرامـش میگویــــم "ایــــول بــهـ خــودم"...


تفــــاوتــــ در چیستـــــ؟؟؟


چـــرا شکستــــ خوردم ؟؟؟


چـــرا پیـــروز شــــدم؟؟؟


مــن ولــد دراکــــول هسـتـــــم ...


اجدادم خون انسان میخوردند ولی برای من خون گاو کافیست!!!


شایـــد علتـــــ شکستـــــم خــــون باشد...


تاحالا علت شکستتان را پرسیده اید؟؟
ولاد دراکول


ديگـــر بـــهـ کســـی نمـــی گويـــم : دوستتــــ دارم ....

انگـــار دوستتــــ دارم هــــای من ؛ خداحافـــظ شنيــــده مـــی شود ... !!!

پــاییـــــــــزی


بعضیــــا ﺍﯾﻨﻘـــﺪﺭ ﺩﻭﺳـتـــــ ﺩﺍﺷﺘﻨــــﯽ ﻫﺴﺘﻨــــﺪ ﮐــهـ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺳـتــــ ﺩﺍﺭﻩ


ﻓﻘــــﻂ ﺑﻬﺸـــﻮﻥ ﺑﮕـــﻪ


 ﭘﺎﺗـــﻮ ﺑﮑـــﻦ ﺗـــﻮ ﮐﻔﺶ ﻣــﻦ ﻻﻣﺼبــــــ ...!
یــــهـ نفــــــری


وقتــــی سگــــ هــــا در بیـــابــــان از گرگهـــا رشــوه می گیـــرنــد...!


و مترسکـهــــادرمـــزارع باکلـاغ هـــا تبـــانی می کننـــد...!


از وفـــا داری آدمهـــا چه انتظاریستـــــ؟نــــهـ تــــو بـگـــو چـــهـ انتظاریستــــ؟
محمــــد


درد دارهـ


یکـــی بشـــهـ همــــــه ی زندگیتــــــ


ولــــــــــــی هیــــــچ جای زندگیتـــــ حضــــــور نداشتـــــهـ باشــهـ.....
سپـیـــــده

وقتــــی کـــهـ داری گنــــاه میکنــــی


چپــــ و راستــــ رو نگــــاه میکنـــی تـــا کســــی نبینــــه


" یکبــــار هــــم بــــالا رو نگــــاه کـــــن"

طلا بانـو و" آقایـش"!


داشتــــ میـــرفتـــــ


گفتــــم بمــــان


نمـــانــــد...


بــــا خــود عهـــد بستــــم کـــهــ اگـــرهـــم امد


بـــهـ او حرفـــی نزنــــم


او کـــه رفتــــ ونمــــاند


مـن مـــانـــدم وخـــو گرفتــــــم


بـــه مانــــدن بـــی مـــن....

شیــــلا


کـــــوه شاعــــر استـــــ


درختـــــ،


قلــــم


دشتــــــ،


 کــــاغــــذ


رود،


 سطــــر


سنگـــــ،


نقطــــه


و مـــن


کــــهـ علامتــــ تعجبــــــ ام ! 
النـــاز


ماننـــد شیشــــهشکستنـــــــمآســــان بــــود


ولـــی دیگــــر بـــه مـــندستــــ نــــــزن


، ایـــن بـــــارزخمـــی اتـــــخواهـــــم کـــــــرد . . .
  علیــــرضــــا


گاهـــــــے خــــבا برويتــــ همــــہ پنجــــره ها رو مي بنـــב ב و همهــــہ בرهآ رو قفل مــــــے كنـــבزيبآست اگر فكـــــر كنـــ ـــــے آטּبيروטּ طــــوفاטּاستـــ و خــــבا בار ב از تــــو مراقبـــت مـــــےكنـــב ...
زیـنـبـــــــ

در روزگــــارمـــَـن کســـی نیستـــــ کهـ                                             


                               زنـــانــهـ عـــاشق شـــود و مردانـــهـ بـــایستـــد
 
  █ . . . ๑๑๑ ᗩ ή 𝓲 S ๑๑๑ . . .█ 

چه کسیـــــــ می گوید دوریـــــــــــ سردی می آورد؟؟؟


وقتی که هنــــــــوز با یاد او بند بند وجــــــودم گــــرم میشـــود...

  تــرنــــــــــــم 

عاقبتــــ گـر عمـــر بـــاشـد مـــانـــدگـــار/میـــگذارم ایـــن سخـــن بر یـــادگــــار


مـــی نویســـــــم روی کــــــــوه بیستـــــون/ زنـــده بــــاد دوستــــان خوبــــــ روزگـــــار

محمـــــــدورمزیـــــــار

در دنیــــای مـــن گـرگـــ هـــا هـــم افســـرده انـــد....


گـــوسفنـــد نمـــی درنـــد....


 بـــهـ نــــی چــوپــــان دل مـــی سپـــارند و می گرینــــد....

نازیــــلا


دلتنگــــی...


پیچیـــده نیســتــــ


یکـــــ دلــــ...


یکــــ آسمـــــان...


یــکــــ بغــــض...


و آرزوهــــای تـَـــرکــــ خــــورده!


بــــهـ همیـــــن ســادگـی…

مســــعـود


بـــــرای تویــــی کـــهـ قلبتــــــ پـــــاکـــــ استـــــ…


بــــرای تـــــو مـــی نــــویســـــــم…

بـــــرای تویــــی کـــهــ تنهــــایــی هایـــــم پـــر از یـــاد تــوستـــــ…


بــــرای تویــــی کـــهـ قلبـــــم منـــزلگــــه عـــشـــق توستـــــــ…


بــــرای تویــــی کـــهـ احســـاســـم از آن وجود نازنیـــن توستــــــ…


 مـــن مینـــویســـم و ...


تـــو نـــمیخـــوانـــی... 
مهــــــردادمــــن زانــــو هایـــــــم را در آغـــــوش کشیــــــده بـــــــودم...


وقتــــــی تـــــو بــــرای آغـــوش دیگـــــری


زانـــــو زده بــــــودی......
رامـیـــــن


سلامتـــی کســـــایی کـــه تـــــو خاطــــرمــــونابــــدیهستــــن


امــــا تــــو خاطــــرشـــونعــــددینیستیـــــــــــم....
مهــــــری


هــرگــــاه دفتــــر محبتــــ را ورقــــ زدی،


هــرگــــاه زیــــر پــــایتـــــ خـــش خـــش بـــرگهـــا را احســـاس کـــردی،


هــرگــــاه در میــــان ستـــارگــــان آسمــــان تکــــ ستــــاره خـــاموش دیــــدی، بـــرای یکبــــار در گــــوشـــه ای از ذهــــن خود نــــه بـــر زبــــان


 بلکـــه از تـــه قلبــــ خود بگـــــو:


«یـــــــادتـــــــ بخیـــــــــر...»
  راستــــــــین

یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱| 22:41 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |سـلام دوستــای گلـــم

اینبـــار میخـوام یه پست متفــاوت با بقیــه ی پستــام بــزارم

میخـــوام متــن پست رو دوستـــای گلـــم انتخــاب کنــن

حتمــا از خـودتـون میپــرسیـن چـه جـوری؟  

خب... 

شمــا متـن مــورد نظـرتـونـو انتخـاب میـکنیـن و در قــالب نظــر برای مـن ارســـال میکنیــد

مـن هــم اون متـن رو با اسمتـــون تــوی پست جدیـدم میــزارم...

به همیـن راحتــی!

فـقــط...

چـون ممـکنـــه تـعـداد مطـالب زیـاد باشـه لطفــا جملات کوتــاه و پـر محتــوا بـاشـه...

اگــه خــواستیــد میتــونیــد عکس مــورد نظرتــونـــم آپــلود کنیــد و همــراه متنتــون ارسـال کنیــد

اگــه هــم نــه کــه خودم عکس میــزارم...

راستــی ایـن وبـلاگ یکــی از دوستــامــه حتمـــا بهش سر بزنیـــد و

نظــر بدیـــد تــا فیلتــر نشـده...


اگــه سـر نزنیــد ایـن بـــلا بـه سـرتــون میـــاد گفتـــه باشــــم...http://afsoongar62.blogfa.com/


شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱| 0:10 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |بـــه من نگـــو سیگـــار نکشــــ ...


بپـــرس بـــرا کــدوم دردم سیگـــار میکشــم


اصن بپــرس واســـه چــی سیگـــاری شـدم؟


مطمئـن بــاشــ اون مــوقــع خــودتـــ واســـم کبـریــتـــــ


مــی کشـــی...
از تنهــا بـــودنـــم راضــی نیستــــم


امـــا


خوشحالـــم کـــه بـــا خیلـــی هـــا نیستــــم ...
لحظــه دردآوريـــه...


اون لحظــه که میپـرســه: خوبــی؟


بغـض تو گلــوتــــ میپیچــــه ...


5 خـــط تــایــپـــــ میكنــــي،


ولــــی بـــه جـــای "ENTER" ...


 همـــه رو پــاکــــ مــي‌كنــــي


و مـــي‌نــويســي: 


"خــوبـــم مـرسـی"بیچـــاره سنگــی کــه از دست کودکــی بــه سمت قنــاری رهــا میشود....


نمیـدانـد بــال قنــاری را بشکنـد یــا دل کـودک را....کـم طــاقتـی عــادتــــ آن روزهـــایـتـــــ بـــود.....


ایــن روزهـــا


برای گـــرفتــن خبـــری از مـن عجیبـــــ صبـــور شـده ای...خـ ــ ــ ــ ــ ـدایـ ــ ــ ــ ــ ــ ـا...!


من دقـیـقــــا ایـنـجــام


تـــو دقیـقــا کجـــایـــی...؟میــدانــی......


دلتنگــی عیـن آتــش زیـــر خــاکستـــر استــــ


گـــاهــی میشــود کـــه فکـــر میکنـــی تمــــام شـده


امــا....


یکـــ دفعــه همـــه اتـــ را آتــش میـــزنــد...وقتـــی آدم همـــه چیـــزش رو تـــوی زندگــی از دستـــ میــده


تـــوی بهتــریـن شـرایـــط قـــرار داره....


چــون از اون بــه بـعـد فقــط میتونــه پیشرفتــــ کنــــه....جــدا کـــه شدیــــم هــر دو بــه یک احســاس رسیـدیـــم.....


تــو بـه "فـراغـتــــ"


و 


مـن بـــه "فـراقــتـــــ"


یکـــــ حرفــــ تفـــاوتــــ کـــه مـهــم نیستـــــ!

یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱| 23:31 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


          آرامشــــــ ایــــن روزهــــا...                                                           


                             مدیــــون همیـن اتظـاریست                                   


                                            کـه دیگــر از کســی نــدارم....

درد مـــن ایـــــن استـــــ ...


یکــــ نفــــر در زنـدگـــی من هستــــ کــه نیستــــــ !ماهـــی گیــــــر دلشــــ سوختـــــ....

اینبــــار ماهــــی بـــود کــه از تنهــــایی غلاب را رهـا نمیکــرد...
راستــش را بخــواهـــــی

فاجعــــه ی رفتــــن "او" چیــــزی را تکـــان نداد.....

مــن هنــــوز هـــم چـــای میخـــورم...


قــدم میـــــزنم...

هستـــــم


امــــا...


تلــــخ تــر...تنهاتـــــر...بی اعتمــــادتــــر....

بــعد از تــو نفســــ میکشــــم

تـــا بــه جــای مــرده هــا خاکــــم نکننــــد...


اینگونـــــه استـــــ حـــال مـــن


 چیــــــــــزی نپــــــــرســـــــــ ...
دلـــم نــ ـه عشـــق میخـــواهد


 نــ ـه دروغ هــــای قشنگـــــ


نــ ـه ادعــــا هـــای بـزرگــــــ


نــ ـه بزرگهـــــای پـــر ادعـــــا


دلــم یک فنجـــان قهــوه ی داغ میخــواهد....


"و یکـــ دوست کـه بشود با او حــرف زد و بعد پشیمــان نشد...!"دیـــدن عکستـــــ تمــــام سهــــم مـــن استـــــ از "تـــــو"


ایـــن را هـــم جیـــره بنـــدی کـــرده ام تـــا مبــادا تــوقعـش زیـــاد شــود


دل استــــ دیگـــر...


ممکـــن استــــ فـــردا خـــودتــــ را از من بخـــواهـــد!

برایــــم یکـــ" بـغـضــــ" خــوب بخــــر!

نـــه مثـــل اینهـــایــی کـــه دارم!!!


هــر روز میشکننــد...
متـــرسكــــ انقـــدر دستــــ هــایتــــ را بـــاز نــكن.....كســــی تـــو را در آغـــوش نمیـگیـــرد....


ایستادگــی همیشــــه تنهــــایی مـــی آورد...سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱| 2:29 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |
نـظـــ
ــر سـنـجـــــی! 
 

شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱| 2:38 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |پیــــامبـــر شبـــ هــای دلتنــــگی ام بــــاشــــ کــه مــن بــی اعجـــــاز ،


تـــو را مـومنـــم !


ﺧ ـ ـ ـ ـ ﺪﺍﯾـ ـ ــ ــ ــ ــ ﺎ ....ﺗــﻮ ﺩﻧــﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﺁﺩﻣــﺎ ...


ﯾﻪ ﺣﺎﻟﺘــــﯽ ﻫﺴتــــ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ


 " ﮐــﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ "


ﺗـــﻮ ﮐــﻪ ﺧـ ـ ـ ـ ـﺪﺍﯾـ ـ ـ ـ ﯽ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧـــﯽ ﺗﺠـــﺮﺑﺶ ﮐﻨــــﯽ ....

ﺧــﻮﺵ ﺑﻪ ﺣــﺎﻟــتــــــ ... !!مــیــدانــــی تنـــهــایــــی کجـــایـــشــــ درد دارد ؟؟؟


"انـکـــــــارش"

راستـــ یــــا دروغ مـــهــــم نیـستـــــــ ...!


تـــو فقـــط بـــا مــن حــــرفــــ بــــزن!


چشمــانـتــــــ زیــــرنـــویــس میــکننــــد....


دیشبـــ بـــاران آمـد....


خواستــــم ســراغتـــــ  را بگیـــرم


امـــا خوب میدانستــــم


اینبــــار هــم کـــه پیدایتــــ کنـــم


زیـــر چتـــــــر دیــگرانــــی....


بــعــد از رفتنتــــ 2چیــــز مـــرا گـــریـــانــد...


یکـــی رفتــن بـــی بهـــانـــه ات


و دیــگـــــری


مانـــدنـــ بیــهــوده ی خــــودم...!


چقــــدر سختـــــ استــــــ بعـــد از ســـالهــــا انتظـــار....                                  


                        نیمــــه ی گـــم شــده اتــــ را کـامــل بیـــابی!!!!مــن زانـــوهـــایـــم را بـــه آغـــوش کشیــــده بــــودم وقتـــی....


تـــــو بــــرای آغـــوش دیگـــری زانـــو زده بـــودی....جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱| 0:27 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |دوستان برای اولین بار تو این وبلاگ
Art1 Music Nazaninدانلود آهنگ

دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱| 1:34 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


ارزان تــــر از آنچــــه فکـــرش را بکنـــی بـــودی 


امـــا


بـــرای مـــن گـــران تمـــام شـدی....دیـــر آمـــدی.....


سفیـــد شــد


موهـــایـی کــــه بــرای بـــرگشتنت آراستــهــ بـــودم....واحـد انـدازه گیــری فاصله "متـــــــر " نیــست


"اشتیــــــــــاق" است


مشتـــاق که باشــی


حتـــی یــک قـــدم هـــم فاصلـــه ای دور استـــــــ...سیاهـــی زیـــر چشمـــانـــم را دوستـــ دارمـــ


جـــای پـــای رفتـــن تــــوستــــ...
چقــــدر دلــــم هوایــتــــ را میکــنـــد


حـــالا کـــه دیگـــر هــوایــــم را نــــداریــــ... همیـــن مسیـــر را مستقیــــم بــروی میرســـی به دو راهــــی


یکــــ راه بـــهــ


"مـــــن"


ختــــم میشــود


و آن دیگـــری بـــهــ


"ختـــــم مـــن"
 از نظـــر انسانـــها سگـــ ها حیـــوانـــاتی بــاوفـــا و خــوبــــ هستنـــد


ولـــی از نظـــر گرگــــها.....


سگهـــا گرگهـــایــی بـــودند کــه بــــرای آســایـــش


بـــرده ی انسانــــها شدنـــد...
  ایـــن بـــار تـــو بـــگو کــه        


"دوستتـــ دارم"


نتـــرس


من آسمـــان را گرفتـــه ام کــه به زمیـــن نیـــاید....   باد همیشــــه مـــی وزد....


میتــوانــی در مقابــلش


هـــم


"دیـــوار بســازی"


هـــم


"آسیـــاب بـــادی"


"تصمیـ ـ ـ ـم بــا تـــوستــــــــ" قـــلابتــــ را بـــدون طعمـــــــه بینــــداز


اینجــــا پـــر استـــ از مــــاهیـــانـی کــه از زنــدگــی سیـــر شدنــــد....پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱| 1:13 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


 ایـــن کــه مــنـــ میـــکشـــم....

 درد بـــی او بــودن نیـــست!

تـــاوان بـا او بـــودن استــــ…

بــرایـــ دوبـــاره آمـــدنــمـ دعـــا نـــکنــ !

شایــد وقتـــی آمـــدم،

همــانــی نبــاشــم کــه رفتــه بــودمــ…

تقصیـــر او نیــست...

 بنـــده ای بیــش نبـــود


مــن خــدایش کـــردم...

لعنتــــــی
....

همبستــــر که بسیـــار استــــ

امّــا بهـ مـــنــ بگـــو

در ایـــنــ دنیــــا


همنفســـیـ هــمـ هســـتـــ هنـــوز....؟

يــــاد گـــرفتــــمـــ ...

 که عشق با تمام عظمتش دو سه ماه بيشتر زنــده نيستــــ ...

يــاد گرفتـــم کــه عشــق يعنــي

 فاصــله

 و

فاصــله يعنــي

 دو خط موازي که هيچگاه به هم نمي رسند....

يــاد گرفتــم در عشــق هيچــکس به انــدازه خودت وفادار نيست...

و

ياد گرفتـــم هر چــه عا شــق تــري ،

تنهــــــــاتـــریــــــگفتـــم : میری ؟

گفتـــ : آره

گفتــم : منــم بیــام ؟

گفتــــ : جایی که من میرم جای 2 نفره نه جای 3 نفر

گفتــم : بر میگردی ؟

فقط خندید

اشک توی چشمام حلقه زد

سرم رو پایین انداختم

دستش رو زیر چونم گذاشت و سرمو بالا آورد

گفتـــ : میری ؟

گفتـــم : آره

گفتـــ: منم بیام ؟

گفتـــم : جایـــی که من میـــرم جـای 1 نفــره نه 2 نفر

گفتـــ : بر میگردی ؟

گفتـــم : جایــی که میــرم راه برگشت نداره

مــن رفتم اونم رفت

ولی

اون مدتهـــاست که برگشته

و با اشک چشماش

خاکــــ مـــزارم رو شستشو میــــده....
روز تولـــدم را فــراموش کردی

 گفتـــم گرفتاری...

 سالگرد آشنایی را که از یاد بردی

 گفتـــم مشکل داری...

 زیبایی لبخند را فراموش کردی

 گفتـــم غصه داری...

 مهربانی هایم را که فراموش کردی

 گفتـــم گله داری...

 و اکنون که مرا فراموش کرده ایی


 برای دل چه بهـــانه ایی بیـــاورم....؟
چند حقیقت درباره آدمها....

 وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده،

مطمئن باشید که عمیقا غمگینه

وقتی کسی زیاد می خوابه،

 مطمئن باشید تنهاست

وقتی شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه

، مطمئن باشید رازی را حفظ میکنه ...

وقتی کسی نمیتونه گریه کنه

 نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه

 وقتی کسی غیرعادی غذا میخوره

، بدونید که اضطراب داره

وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه

، یعنی دل بی گناه و نرمی داره

اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد


، این یعنی
.
.
.
.
 خیلی دوستت داره
به سلامتي سربازي که رفت مرد بشه و برگرده ...

ولي برگشت و ديد دوست دخترش زن شده .

سلامتي اون سربازي که

55 دقيقه توصف تلفن ايستادکه 3دقيقه باعشقش حرف بزنه

 ولي چيزي جزاين نشنيد:

 "مشترک موردنظر درحال مکالمه ميباشد..."

 . به سلامتي سربازي که برا اينکه رفيقش بره و عشقشو ببينه

 جاش اخر هفته وايستاد نگهباني و خونه نرفت .

به سلامتي سربازي که لحظه ي سال تحويل رو پست وايستاده بود....
 من همـــیشه خوشحـــالم !

می دانید چرا !؟

برای اینکــه از هیچکـــس برای چیـــزی انتظاری نــدارم ….

 
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ؛

زندگـــی کوتـــاه است ،

پس به زندگـــی ات عشـــق بورز ….

خوشحـــال باش ..

 و لبخنــــد بزن ..

فقــــط بـــرای خــــودتــــ زندگــــی کـــن … !!!


دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱| 4:36 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


پســر : عزیزم عاشقتم ...

دختــر : آره عشقت قشنگه , اما دستت رو از اونجا بردار...

پســر : جان من حال گیری نکن خودتم خوشت میاد پس گیر نده...

دختــر : نه ! ما تازه 2 هفته است که با هم دوست شدیم...

پســر : تو دوستم نداری و گرنه این کا رو نمیکردی ...

دختــر : رو مخم نرو دیگه  من دوستت دارم ,

 دارم عاشقت میشم

 امــا عشقـــ قلبــارو  بــاز میکنــه نه پـاهارو...!!

می گفتنــــد...

بــــــــــــــــــــاران که می بارد

بوی خاک بلند می شود

امــــــــــــــــا اینجا که بــــــــــــــــــــــار ان می بارد

بوی خاطـــره ها مــی آید.......!

بعضی آدمهــــــا ...

یهـو میــان

یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن ...

یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت ....

یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات...

یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت ...

بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن ....

یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات ...

یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . ..

یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت... هی غریبه !                               

                              رو کسی دست گذاشتی

که همه ی دنیامه !                

 اینقدر راحت به او نگو عزیـــزم!دوره خوشي آدما يه تايمي داره...

وقتي تموم شه...

تازه يواش يواش ميفهمي خوش نبودي خر بودي...

دوره خوشيت رو با كسي بگذرون كه باعث نشه چيزي رو از دست بدي...
چه فرقی می كند....


در سیرك یا در خانه؟!!

خنده ات كه تلخ باشد، ...

دلت كــه خون باشد تو هم

"دلقكی"
سوت پايان را بزن...

من حريف هرزگي تو و احمق بودن خودم نمي شوم...پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱| 16:31 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |فکر کردی چی ننه؟

 کسی از مردن ما ناراحت میشه؟


نه ننه

سه دفه که آفتاب بیفته لب این دیفال و سه دفه که اذون مغربو بگن،

 همه یادشون میره ما کی بودیم و واسه

چی مردیم،

همون جوری که ما یادمون رفته....

این دوره زمونه کسی حوصله قصه شنفتن نداره...
سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱| 18:58 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |

میخواهی کودک باشی


کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد


و آسوده اشک می ریزد...


بزرگ که باشی


باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی ...سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱| 18:53 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |
آدم هــا بـراي هــم سنگ تمــام مـي گذارنــد...

امــا نـه وقتــي کــه در ميانشــان هســتي


نــــــــه.....

آنجــا کــه در ميــان خـاک خوابيــدي

"سنـــگِ تمــام" را ميگذارنـد و مــي رونــد !!!سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱| 18:43 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


از صبح تا شب یه دونه زنگ هم نمی خوره موبایلم

بعد همینکه میرم دستشویی...

۴ تا از کمپانی های بزرگ برای استخدامم زنگ زده بودن !

از امور دانشجویی هاروارد برای بورسیه تحصیلی !

سازمان سنجش برای نتیجه کنکور سال پیش !

معلم ابتداییم واسه دادن جاییزه ای که مامانم واسم خریده بود !

مشترک گرامی اگر در دستشویی نبودید

 برنده جایزه بانک ملت میشدید ...!
یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱| 19:51 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱| 19:41 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |
روزی مردی خواب عجیبی دید....


دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند...

 هنگام ورود...

 دسته بزرگی از فرشتگان را دیدکه سخت مشغول کارند....

 و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند،

 باز می کنند و آنها را داخل جعبه می گذارند

مرد از

فرشته ای پرسید:

 شما چکار می کنید؟

فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد....

 گفت:

اینجا بخش دریافت است

و ما دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم....


مرد کمی جلوتر رفت....


 باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت می گذارند.....


 و آن ها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند...


مرد پرسید:


شماها چکار می کنید؟

یکی از فرشتگان با عجله گفت:

 اینجا بخش ارسال است،

 ما الطاف و رحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می فرستیم.


مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است....


 با تعجب از فرشته پرسید:

 شما چرا بیکارید؟

فرشته جواب داد:

 اینجا بخش تصدیق جواب است....

 مردمی که دعاهایشان مستجاب شده، باید جواب بفرستند.....

 ولی فقط عده بسیار کمی جواب می دهند.....

مرد از فرشته پرسید:

 مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

فرشته پاسخ داد:

 بسیار ساده،

 فقط کافیست بگویند:

"خدایا شکر"یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱| 19:34 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


از آدم های عاطفی بیشتر بترسید

آنها قادرند یک مرتبه دیگر گریه نکنند...

دوست نداشته باشند...

و ناگهان شخصیتی خطرناک پیدا کنند.....!

اینو جدی بگیرید ....

 تج
ربه نشان داده که کاملا جدی است ...

یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱| 19:26 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


یک نفر در هـمین نزدیکــی ها

چــيزی

به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است...

خیالت راحت باشد

آرام چشمهایت را ببــند

یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است

یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا

تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد ...


یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱| 19:22 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |کسی مرا درک نمی کند

وقتی از عطر تنت...

هرم لبانت ......

لطافت موهایت..

گرمای وجودت...

آرامش دستانت..

مهربانی نگاهت ...

می گویم....


هیچ کس نمی فهمد ...

 چه حسی دارم!

چون تنها "من ".... "تو " را با تمام وجودم لمس کردم!

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱| 19:44 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


دلـتنگی‌هایـم را


زیـر دوش حمّــام می‌بَـرم،


بُـغـضـم را


میـان شُـرشُـر آبِ داغ می‌تـرکـانـم،


تا همـه فـکـر کننـد


قرمـزیِ چشمـانـم


از دم کـردنِ حمّـام است!!!!

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱| 19:40 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱| 19:36 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


سکوتش را پای نداشتن حرف نگذارید...
کسی که سکوت می کند ،

در دلش ،

دنیایی از هم همه ی حرف های ناگفته است ،

اما
شنونده ی خوبی نیافته...

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱| 19:30 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


توی شبکه پنج تو برنامه ی به خانه برمیگردیم،

یه بخشی وجود داره به نام

 "اینجا و اونجا"

اونوقت خانوم مجری برنامه میگه :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

به اینجا و اونجای ما خوش آمدید!!!!

به قرآن راست میگم)))))

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱| 19:24 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱| 18:53 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱| 17:42 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱| 17:34 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |


آیا از موهای زائد خود خسته شده اید ؟!!!


چرا اپیلاسیون ؟!!!

.

.

.
.

.

.

.

.


فقط با رفتن به سایت mesghal.com


و پیگیری قیمت دلار تمام پشم هایتان خواهد ریخت ... :))

چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱| 17:9 |♥ تـــــــــرانــــهــ ♥| |
مرجع کد آهنگTop Blog